Τα πρακτικά του Συμποσίου θα εκδοθούν σε τόμο στην Αγγλική με τον τίτλο: HNPS: Advances in Nuclear Physics .

Οι εργασίες οι οποίες 0α συμπεριληφθούν στον Τόμο πρέπει να αποσταλούν με email στην Οργανωτική Επιτροπή ( hnps@phys.uoa.gr ) μέχρι τις 31 Ιουλίου 2006 .


Οι οδηγίες σχετικά με την συγγραφή των εργασιών 0α ανακοινωθούν αργότερα.