Οργανωτική Επιτροπή
Ε. Μαυρομμάτη
Α. Καραμπαρμπούνης
Ν. Σπαρβέρης
Ε. Στυλιάρης
Α. Τσάπαλης